İş

Borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi (2)

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsilat daireleri tarafından takip edilen alacaklardan, vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden önce olup da 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla ödenmemiş olup, birincil ve ikincil toplamı 2 bin olanlardır. Tüm tahsilat dairelerinden itibaren TL ve altındaki tutarlardan muafiyet uygulanacaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre yeniden yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak isteyenler 30 Nisan 2023 tarihine kadar ilgili idareye başvuracak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, SGK, il özel idareleri, belediyeler ve YİKOB’lara bağlı tahsilat bürolarına ödenecek tutarların ilk taksitinin 31 Mayıs 2023 tarihine kadar, geri kalan taksitin ödenmesi istenecek. bu tarihten itibaren en fazla 48 aylık dönemlerde 48 eşit taksitte ödenir. .

Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve tutarların yüzde 90’ının ikincil alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden tahsil edilecek. feragat edilecektir. Bu durumda idari para cezalarından yüzde 25, alacağın tazmin edilmesi halinde ikincil alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak hesaplanacak bedel üzerinden yüzde 50 indirim yapılacak. yeniden yapılandırma sonucunda ödenecek tutar sadece ikincil alacaklardan oluşmaktadır.

Bu Yönetmeliğe göre yapılandırılan borçlar, ilgili konulardaki azami süreler aşılmamak kaydıyla 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödenebilir. Borçlular, başvuru sırasında ödeme seçeneklerinden birini seçecektir.

Kredi kartı ile de ödeme yapılabilir

Yönetmelik kapsamındaki Hazine ve Maliye Bakanlığı ile SGK’ya bağlı tahsilat dairelerinin alacakları da kredi kartı ile ödenebilecek.

Birinci ve ikinci taksitin ödeme süresi içinde yapılması şartıyla, kalan taksitlerin bir takvim yılı içinde en fazla üç taksitte ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde düzenleyici kararlara aykırılık teşkil etmiş sayılmaz.

Hesaplanan fiyatların taksitli ödemelerinde ilgili hususlara göre belirlenen tutar 12 eşit taksit için 1,09; 18 eşit taksit için 1.135; 24 eşit taksit için 1.18; 36 eşit taksit için 1,27; 48 eşit taksit için 1,36 katsayısı ile çarpılarak bulunan tutar taksit sayısına bölünerek aylık dönemlerde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.

Konfigürasyon kapsamındaki alacaklar için zamanaşımı süreleri çalışmaz.

Bu bedeller, davaya konu olan tarhiyatlar, idari para cezası ve cezalar, ilk derece mahkemesinde devam eden davalardan yararlanmak için yapılan başvurular ve ilgili kararlar karşılığında Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce ödenmesi halinde ödenir. daha önce ilk derece mahkemesi tarafından verilen iptal kararları nedeniyle dava aşamasında olan ve kesinleşmemiş alacaklar. Nakden veya hesaba iade edilebilir.

Cumhurbaşkanı, öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

gençlik ve SporBakanlık, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız sporTürkiye’de spor alanında faaliyet gösteren ve federasyonlarına kayıtlı spor kulüpleri ile yönetmelik kapsamındaki belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişilerine ayda en fazla 120 eşit taksitle ödeme yapılabilir.

Vazgeçilecek alacaklar

Yönetmelik ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsilat büroları tarafından takip edilen ve vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden önce olan alacakların tahsili 1 Ocak 2023 prestiji ile ödenmemiş olup, birincil ve ikincil toplamı 2 bin TL ve altında ise tüm tahsilat dairelerinin prestiji ile feragat edilecektir.

Bu kapsamda iptal işlemlerinde kamu borçlusu adına doğan borçlar esas alınacak, borçlunun müteselsil sorumluluk veya tali sorumluluk kapsamında ödemesi gereken tutarlar dikkate alınmayacaktır. Ayrıca 2 bin liralık bedelin belirlenmesinde vergi dairesi kayıtlarındaki tutar üzerinden iptal işlemleri 1 Ocak 2023 tarihinde yapılacak.

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren bu tutarın tespitinde tahsilat dairesi kayıtları esas alınacaktır. Müsadere edilen alacaklara ilişkin olarak açılan davalar, alacaklı tahsil dairesinin alacağın iptaline ilişkin bildirimi üzerine mahkeme tarafından sonlandırılır. Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce ödenen tutarlar iade edilmez.

SGK’ya ödenecek prim alacakları, SGK’nın iş kazası, meslek hastalığı ve haksız yere ödenen aylıklar nedeniyle işverene rücu etmesinden doğan alacaklarına karşılık sattıkları işlerin bedeli düşülerek yeniden yapılandırılabilir.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamı dışında kalan işyerlerine ait ve ödeme süresi 31 Aralık 2020 veya daha önce olan ancak ödenmemiş sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik takviye primleri ve idari para cezaları toplamı Fiyatı ne olursa olsun 500 TL. Alacakları nedeniyle ikincil alacaklarından tutarı 10 bin lirayı geçmeyenlerin tahsilinden feragat edilecek.

Genç girişimciler için kar muafiyeti ile ilgili güncelleme

Araç muayenelerini zamanında yaptıramayanlar, muayenenin yapıldığı her ay ve kesri için yüzde 5 fazla yerine Yİ-ÜFE oranları kullanılarak bulunan ücreti ve yönetmeliğin yayımından itibaren aylık yüzde 0,75’i ödeyecek. bu denetimlerin 30 Eylül 2023 tarihine kadar yapılacağı esas alınarak ertelenmiştir.

Orman, Hazinenin özel mülkü sayılan yerler veya devletin karar ve tasarrufundaki taşınmazlar hakkında yapılan kesin izin, kesin tahsis, kullanma kararı, irtifak hakkı, kullanma izni ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan harçlar, Yönetmeliğin yayım tarihi itibari ile ödemesi yapılmayan, vadesi 31 Aralık 2022 itibari ile gelmesine rağmen ayrıca yapılandırılabilir.

İl özel idareleri, YİKOB’lar, belediyeler ve iştirakleri ile sermayesinin yüzde 50’den fazlası bunlara bağlı şirketlere ait olan ve 31 Aralık 2022 itibari ile sahip olunan taşınmazların satış, irtifak hakkı ve kiraya verilmesi işlemleri, bu Yönetmeliğin yayım tarihi prestiji ile vadesi ödenmemiş olmasına rağmen. Kullanım bedeli ve gelir payı alacaklarına yeniden yapılandırma imkanı getirilmiştir.

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri tarafından takip edilen ve vadesi 31 Aralık 2020 tarihinden önce olan, yönetmeliğin yayım tarihi prestiji ile ödenmemiş olan anapara alacaklarının bedeli ve her bir alacağın türü, devri ve asılları ayrı ayrı dikkate alınarak bedeli 250 TL’yi geçmeyen. Bu asıllardan bağımsız olarak, ikincil alacakların tahsili, bedeli 500 TL’yi geçmeyen asıl ödenmiş ikincil alacaklardan vazgeçilir.

Kanun kapsamındaki diğer yeniden yapılandırma borçları aşağıdaki gibidir:

“TOBB ve Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında, üyelerin oda ve borsalara üyelik aidatları, navlun hasılatından elde edilecek oda hisseleri ile borsa kayıt bedeli ile oda ve borsa aidatları, TOBB’a, odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ne aidat ve birlik hisse borçları, Esnaf kararlarına göre esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara aidatları ve Esnaf Meslek Kuruluşları Kanunu ile odaların birlik ve üye oldukları federasyonlara, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonuna bağlı birlik ve federasyonlara, esnaf ve sanatkarların mesleki eğitimlerini geliştirme ve destekleme fonuna olan borçları, avukat ve stajyer baro ücretleri avukatların ilgili barolara ve Türkiye Barolar Birliğine staj kredisi borçları, Avukatlık Kanunu kararlarına göre; Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kararlarına göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidatları; Türk Tabipleri Birliği Kanunu kararlarına göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidatları ve birlik hissesinin odalar Merkez Yönetim Kuruluna olan borçları; Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu kararlarına göre, meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidatları ve odaların birlik hisselerinin Türk Diş Hekimleri Birliği’ne olan borçları; Veteriner Hekimliği Mesleğinin Yürütülmesine Dair Kanun, Türkiye Veteriner Hekimler Birliği Teşkilatı ve Yapılacak Odalar ve Yapılacak İşler Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan borçları ve odaların Türk Veteriner Hekimler Birliği’ne olan borçları birlik tarafından paylaşılmaktadır.

Genç girişimcilere sağlanan fayda muafiyeti tutarı, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimindeki tutar olarak belirlenecek.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre, yürürlük tarihi itibari ile geri ödemeye başlanan veya takibe alınmak üzere vergi dairesine ibraz edilen tahsilat ve katkı kredilerinden; vadesi geldiği halde ödenmeyen tahsilat ve katkı payları 9 Kasım 2022 ortasına kadar Yİ-ÜFE tutarı kadar ertelenecektir. alacağın katsayı tutarı hesaplanmayacaktır. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilen tutarlar iade edilmez.

Depremlerin etkilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeler

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin etkileri dikkate alınarak Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak başvuruların ve ödenecek taksitlerin süresi bir ay uzatılacak. Mücbir sebebin beyan edildiği illerdeki bürolara borcu olanlar, mücbir sebebin bitimini takip eden ay sonuna kadar başvurarak bu süreyi takip eden aydan itibaren belirtilen süre ve şekilde ödemelerini yaparlar.

6 Şubat-31 Temmuz 2023 tarihleri ​​arasında patronlar tarafından yapılan cari fiyat, prim ve ikramiye ödemelerine ek olarak, 50 bin lirayı geçmemek üzere aynı yardım ve nakdi yardımlar temel haklara dahil edilmeyecek. Bu yardımlardan gelir vergisi ve damga vergisi alınmayacaktır.

Sahip oldukları konutları depremden etkilenen vatandaşlara ikamet amacıyla ücretsiz olarak tahsis eden konut sahiplerinden emsal kira bedeli uygulanmayacak.

Depremde hayatını kaybedenlerin mirasçılarına, sigorta ve emeklilik şirketleri ile Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) tarafından yapılan ödemelerden gelir vergisi stopajı uygulanmayacak.

Depremde hayatını kaybedenlerin mirasçılarına intikal eden malları ile patronların bunların eş, çocuk, anne ve babasına yaptığı yardımlar veraset ve intikal vergisinden istisna edilecek. Bu şekilde yapılan devirlerden dolayı veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmeyecek, ibra belgesi aranmayacaktır.

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunu kararlarına göre tutulması, korunması ve ibraz edilmesi zorunlu defter ve belgeleri sarsıntıda kaybolan mükelleflerin başvuru süresi 31 Temmuz’a kadar uzatılacak, 2023. Bu belgeyi il veya ilçe yönetim kurullarından almak mümkün olacak. Yeni kitap açılışları kolaylaştırılacak ve yeni kitapların onay süreçlerinde noter ücreti ve noter ücreti alınmayacaktır.

Deprem nedeniyle mücbir sebep ilan edilen yerlerde faaliyet gösteren kişilerle ekonomik ve ticari bağlantısı olan mükelleflerin alacaklarının tahsilinde yaşanan güçlükler nedeniyle şüpheli alacakların tahsisine ilişkin kurallar kolaylaştırılacaktır.

31 Temmuz 2023 tarihine kadar bu işlemlere ilişkin harç ve harçlar ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilan ücreti, ticari işletmelerin, ticaret şirketlerinin ve mücbir sebep ilan edilen yerlerdeki şubelerinin yapacakları işlemlerden alınmayacaktır. deprem nedeniyle ticaret sicil müdürlüklerine

Mücbir sebep ilan edilen yerlerde depremden zarar gören esnaf ve sanatkarların ekonomik faaliyetlerinin devamına katkı sağlamak amacıyla 31 Temmuz 2023 tarihine kadar tescil, iptal işlemlerinde tescil gazete ilan bedeli alınmayacaktır. , tadil, tescil tasdik işlemleri esnaf sicil müdürlüklerinde yapılacak.

Depremde yıkılan veya ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz hale gelen araçların vergi ve katkı payları ile varsa bu alacaklara ait yardımcı alacakları iptal edilecek. Vergi daireleri tarafından araçlara konulan hacizler kaldırılacak.

Tek seferlik ek vergi

Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilerek, kurumlar vergisi indirimine tabi matrahlar ile kurumlar vergisi indirimine tabi istisna ve indirim tutarları üzerinden dönemle ilişkilendirilmeksizin yüzde 10 oranında fayda; Kurumlar vergisi istisnası ile yurt dışından temin edilen ve en az yüzde 15 vergi yükü taşıdığı ispatlanan istisna faizleri üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere yüzde 5 oranında ilave vergi alınacaktır.

Depremden etkilenen 11 il ile Sivas’ın Gürün ilçesindeki kurumlar vergisi mükellefleri kapsam dışında tutulacak.

Hesaplanacak verginin birinci taksiti kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde, ikinci taksiti ise bu dönemi takip eden dördüncü ayda ödenecektir.

Hesaplanan ibraz konusu vergi, gider ve indirim olarak değerlendirilmeyecek; Kurumlar vergisi, kesintili vergi, tevkif edilen vergiler ve varsa yurt dışında ödenen vergiler dahil her türlü vergiden mahsup edilmesine izin verilmeyecektir.

Söz konusu vergi, birinci taksit kurumlar vergisi ödeme döneminde, ikinci taksit ise bu dönemi takip eden dördüncü ayda olmak üzere iki taksitte ödenecektir.

Risturn muafiyeti, tam mükellef kurumlardan yapılan bağış ve yardımlar gibi bazı istisna ve indirimler kapsam dışı bırakılacak ve ilave vergi kapsamına girmeyen mükellefler belirlenecektir.

Daha önce Genel Kurul’da kabul edilen teklifin 10’uncu maddesi yeniden görüşülerek değiştirildi. Kabul edilen düzenlemeye göre, mikro ve küçük işletmelerin teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezleri kurumlar vergisi mükelleflerinden alınacak bir defaya mahsus ek vergiden muaf tutulacak. Ayrıca yurt dışına gönderilen öğrencilerin kamu borçları da yeniden yapılandırma kapsamına alındı.

(sürecek)

acigol-ajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort